Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(320)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(56)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(4)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(232)

خانواده(77)

پرونده(980)

سلامت(404)

تبعید(26)

آزادی(356)

بازداشت(956)

حقوق بشر(207)

انتقال(295)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(975)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: کمپین تعداد بازدید:   2508 زمان ثبت:   18:13:03 1394-11-01
ﺍﺳﺎﻣﯽ ۲۷ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ اهل سنت ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ در ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ
به گزارش بازداشت به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺎﻣﯽ ۲۷ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ در ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ است ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ شده ﺣﮑﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎﻟﻦ ۱۰ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ، تمامی ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎن سنی مذهب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ در آن بند ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ هستند .
ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ زندانیان سنی مذهبی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ۱۰ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ “ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ” ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﮐﺜﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۸۸ ﺗﺎ ۹۰ ﺩﺭ ﮐُﺮﺩﺳﺘﺎﻥ از سوی ماﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ شده اند ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ» ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺳﺎﻣﯽ ۲۷ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ به شرح زیز است :
۱ . ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ
۲ . ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ
۳ . ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ
۴ . ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ
۵ . ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۶ . ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۷ . ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ
۸ . ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ
۹ . ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ
۱۰ . ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ
۱۱ . ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ
۱۲ . ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ
۱۳ . ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ
۱۴ . ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ
۱۵ . ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ
۱۶ . ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۷ . ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۸ . ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۹ . ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ
۲۰ . ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ
۲۱ . ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ
۲۲ . ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
۲۳ . ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
۲۴ . ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ
۲۵ . ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۲۶ . ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ
۲۷ .امید محمودی
حکم اعدام این زندانیان از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» صادر شده است
تعداد همدردی=0
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.comبیشترین همدردی

زینب سکانوند در زندان ارومیه اعدام شد

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد
بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز
آخرین بازدید

ﺍﺳﺎﻣﯽ ۲۷ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ اهل سنت ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ در ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ

همسر شهرام احمدی : اگر شوهرم را اعدام کنند خودم را آتش می زنم

۲۰۰ روز بی خبری از وضعیت فعالان اهل سنت بازداشت شده در گلستان

گامی مثبت با جزییاتی مبهم: موافقت قوه قضائیه با پیشنهادات دولت درباره مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی

دیدگاه:‌ نوری تازه بر نقض حقوق بشر در ایران؛ توجه سازمان ملل به اعدام‌های ۶۷

تقدیر شهر تاریخی وایمار از نرگس محمدی

دست‌کم ۳۴۸ خبر‌نگار در سراسر جهان در زندان هستند

مجلّۀ ایّام و فیلم دادگاه اعضای محفل ملّی

اهالی سینما در اروپا: تنها گناه کیوان کریمی ساختن فیلم است

تحصن اعتراضی خانواده مرتضی مرادپور در برابر دادسرای تبریز
آخرین نظرات

داداشی ایشالا آزادیت

با امتنان از خانم مهر انگیز کار که با مهر مبادرت به کاری ...

آنها همچنان ما را سرکوب میکنند و ما با تکیه بر آموزشهای ...

نمیدونم چی بگم امامدتها قبل پسرفامیلمون موتوری دزدی نا...

سلام این ننگ را به جامعه اهل سنت باید تسلیت گفت

هموطنان عزيز سلام .سخني کوتاه با عاشقان شهدا با عاشقان ا...

بخودت بیاازتاثیر گذاران مفلوک خوددوری کن بیخودی رابیشت...

سلام آقای گلشنی از خاطرات اقامتتان در شهرستان ساوه برای...

من ۳ فروردین ۹۷ به دلیل مهریه رفتم زندان زندان مرکزی بو...

خوبه که . همه ی ضد انقلاب ها و منافقا رو میگیریم اینطوری